Vermogensetikettering

Voor ondernemers is het van belang een verantwoorde afweging te maken of een activum tot het bedrijfsvermogen of privévermogen gaat behoren, de zogenaamde etiketteringsproblematiek. Er is een zekere mate van keuzevrijheid, echter deze is niet onbeperkt. Noch voor een ondernemer natuurlijk persoon, noch voor een ondernemer rechtspersoon. Bij verkoop van het activum of bij het einde van de bedrijfsuitoefening van een natuurlijk persoon dan wel liquidatie van een rechtspersoon kan de in het verleden gemaakte keuze van grote fiscale betekenis zijn. Wolff Belastingadviseurs kan u behulpzaam zijn bij het maken van de etiketteringsafweging.

Gerelateerde diensten:

Bedrijfsbeëindiging

Indien u overweegt uw bedrijf te (gaan) beëindigen, wordt de fiscaliteit van groot belang. Het m…

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een…