WWFT

Voor onder andere belastingadviseurs geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Op grond van deze wet dienen belastingadviseurs, voordat zij met een cliënt een zakelijke relatie aangaan, deze te identificeren.

In Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris.

Buitenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van het desbetreffende buitenland en aan de hand van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, die in het desbetreffende buitenland als geldig identificatiemiddel gelden. Tevens dient van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt de naam en de geboortedatum te worden opgevraagd.

Als hoofdregel dient van in Nederland gevestigde en buitenlandse rechtspersonen voorts de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) te worden geïdentificeerd (indien aanwezig). Dit is de natuurlijke persoon die, direct of indirect, tenminste 25% bezit van of anderszins zeggenschap heeft over de cliënt.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op basis van een geldig paspoort of ander wettelijk identificatiemiddel.

Voor nieuwe cliënten kunnen wij onze dienstverlening aanvangen nadat de voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.